ODGOVORNOST

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi. Ovim osiguranjem štite svoj ekonomski interes.

Javna izvanugovorna odgovornost

IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST

Zakon o obveznim odnosima kao temeljni propis jasno propisuje da ako netko drugome prouzroči štetu, dužan ju je i naknaditi, ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje.
Kod odgovornosti za štetu po subjektivnom kriteriju predmnijeva se obična nepažnja. Krivnja se uopće ne utvrđuje za štetu od stvari ili djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu, jer se kod ovakvih šteta odgovara bez obzira na krivnju. (kriterij objektivne odgovornosti)

OPASNA STVAR ILI OPASNA DJELATNOST

Pod opasnom stvari se razumijeva svaka stvar koja po svojoj namjeni, osobinama, položaju, mjestu i načinu uporabe ili na drugi način predstavlja povećanu opasnost nastanka štete za okolinu, pa je zbog toga treba nadzirati povećanom pažnjom.
Jedna djelatnost predstavlja povećanu opasnost kada u njezinu redovitom tijeku, već po samoj njezinoj tehničkoj prirodi i načinu obavljanja mogu biti ugroženi životi i zdravlje ljudi, ili imovina, tako da to ugrožavanje iziskuje povećanu pozornost osoba koje obavljaju tu djelatnost kao i osoba koje s njom dolaze u dodir. Za štetu od opasne stvari odgovara njezin vlasnik, a za štetu od opasne djelatnosti odgovara osoba koja se njome bavi.
Unutar izvanugovorne ili deliktne odgovornosti mogu se dalje razlikovati osim gore navedene subjektivne i objektivne odgovornosti i vlastita odgovornost i odgovornost za drugoga (poslodavca za djelatnike), podijeljena i solidarna odgovornost (odgovornost više osoba za istu štetu).

Razlike između ugovorne i deliktne (izvanugovorne) odgovornosti:

  • Za nastanak ugovorne odgovornosti zahtjeva se kao pretpostavka poslovna sposobnost štetnika, dok je za nastanak izvanugovorne odgovornosti dovoljna deliktna sposobnost
  • Kod ugovorne odgovornosti štetnik odgovara za prouzročenu štetu, ali također i za ispunjenje prvobitne obveze, dok kod izvanugovorne odgovornosti odgovara samo za prouzročenu štetu
  • Pravila su ugovorne odgovornosti pretežno dispozitivne naravi, što ugovornim stranama omogućuje širenje, ograničavanje pa i isključenje odgovornosti. Nastanak izvanugovorne obveze uređen je kogentnim (obveznim) propisima pa je dispozitivnost ograničena samo na promjenu i prestanak odnosa odgovornosti
  • Oštećenik kod ugovorne odgovornosti može biti u pravilu samo vjerovnik, a kod izvanugovorne svaka osoba kojoj šteta bude nanesena

Polica osiguranja IZVANUGOVORNE odgovornosti pruža osiguravajuću zaštitu osiguranika za štete učinjene na stvarima trećih osoba zbog uništenja ili oštećenja kao i štete zbog smrti, povrede zdravlja ili tijela trećih osoba. Pokrivena je odgovornost osiguranika iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti. Uz navedeno polica nadoknađuje i tzv. čistu imovinsku štetu, tj. štetu koja nije nastala niti materijalnom štetom niti ozljedama osoba (eng. pure financial loss). Osim plaćanja odštete oštećenoj trećoj osobi, polica osiguranja izvanugovorne odgovornosti pruža Vam i druge pogodnosti i to:

  • vođenje spora od strane osiguratelja u ime Vas ako oštećeni ostvaruje pravo na naknadu štete u parničnom postupku,
  • nadoknada svih troškova parničnog postupka, pa i onda kada zahtjev za naknadu štete nije bio osnovan, čak i kad ti troškovi uz iznos odštete prelaze ugovoreni iznos pokrića u polici,
  • ispitivanje odgovornosti osiguranika za nastalu štetu, ako je to potrebno za naknadu štete,
  • davanje izjava u ime osiguranika koje smatra korisnim za zadovoljenje ili obranu od neosnovanog ili pretjerano visokog zahtjeva za naknadu štete.

Polica osiguranja ugovara se sa pokrićima od minimalno 100.000 kuna po štetnom događaju, dok se u praksi češće ugovaraju veći limiti pokrića od 500.000 kuna ili 1.000.000 kuna po štetnom događaju. Premija se određuje prema ukupnom godišnjem prihodu tvrtke i vrste poslovne djelatnosti koja se obavlja.
Broj štetnih događaja tijekom trajanja police osiguranja nije ograničen, a može se ugovoriti i sudjelovanje osiguranika u određenom iznosu kod svake štete, čime se smanjuje i premija osiguranja. Osim pokrića izvanugovorne odgovornosti prema trećima, policom se može ugovoriti na zaseban iznos osiguranja i pokriće prema vlastitim djelatnicima, pri čemu premija ovisi i o ukupnom broju djelatnika tvrtke.
Teritorijalno pokriće je teritorij Republike Hrvatske, ukoliko se u polici drugačije ne ugovori, a može se proširiti i za cijeli svijet.
Kontaktirajte nas, ugovorite Vašu policu izvanugovorne odgovornosti još danas i izbjegnite neplanirane troškove na ime nadoknade štete trećima!