ODGOVORNOST

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi. Ovim osiguranjem štite svoj ekonomski interes.

Odgovornost javnih komisionara

Komisionar je dužan savjesno, u skladu s pravilima struke, preuzeti, razvrstati, čuvati, osigurati, održavati i izlagati pokretnine, davati obavijesti o njima, oglašavati njihovu prodaju, prodavati ih te rukovati s dobivenim novčanim sredstvima.
Pokretnine se otpremaju komisionaru na ovrhovoditeljev prijedlog.
Nadzor nad radom javnog komisionara u pojedinim predmetima ovrhe na pokretninama provodi ovršni sudac koji vodi postupak u tom predmetu. Osiguranim slučajem u smislu ovih Uvjeta (odgovornost javnih komisionara) smatra se propust ili pogreška osiguranika, glede savjesnog i urednog postupanja, tj. postupanja u namjeri dobrog stručnjaka, koji ima za posljedicu nastajanje štete, čiju bi naknadu mogla zahtijevati oštećena osoba. Smatra se da je osigurani slučaj nastao, kad je osiguranik skrivljeno povrijedio koju od svojih dužnosti predviđenih Ovršnim zakonom.
Osiguranjem prema ovim Uvjetima nisu obuhvaćene štete od odgovornosti za propuste ili pogreške, koje su bile poznate u vrijeme sklapanja ugovora o osiguranju ili nisu mogle ostati nepoznate stranama u postupku. Propust ili pogreška se smatraju poznatim kad ih osiguranik sam utvrdi ili za njih dozna, a da još nije prijavljen odštetni zahtjev od strane oštećene osobe.
U slučaju sumnje smatra se da je propust ili pogreška učinjena onog dana, kad je neka od radnji trebala biti poduzeta kako bi se spriječilo nastajanje štete.
Iznos osiguranja, umanjen za iznos ugovorene franšize, je gornja granica obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju, neovisno o broju oštećenika i iznosi 500.000 kuna, ako se drugačije ne ugovori (minimalni iznos osiguranja). Ugovor o osiguranju vrijedi ako je u trenutku nastanka štete javni komisionar imao važeću dozvolu za rad izdanu od nadležnog tijela.