ODGOVORNOST

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi. Ovim osiguranjem štite svoj ekonomski interes.

Odgovornost organizatora turističkih paket aranžmana

Polica osiguranja odgovornosti organizatora turističkih paket aranžmana se zaključuje na trajanje od godinu dana, prema broju putnika, željenom teritorijalnom pokriću te iznosu osiguranja. Ugovara se zajedno s policom osiguranja od opće odgovornosti iz djelatnosti, čime organizator turističkih paket aranžmana ima potpunu zaštitu od mogućih odštetnih zahtjeva po osnovi izvanugovorne ili profesionalne odgovornosti.

Turistička agencija koja organizira putovanje dužna je za svaki paket-aranžman osigurati jamčevinu kod banke ili osiguravajućeg društva radi naknade putniku:

  • plaćene cijene putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja turističke agencije izostanu usluge putovanja
  • troškova koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja putničke agencije za povratak putnika u mjesto polaska.

Polica osiguranja jamstva za turističke paket aranžmane može se ugovoriti kao zasebna polica osiguranja ili kao dio sveukupnog pokrića za organizatore turističkih paket aranžmana, a premija se određuje prema limitu pokrića i ukupnom prometu s osnove organiziranih turističkih paket aranžmana.
Ostale turističke usluge su iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl., a mogu ih pružati osobe koje su korisnike usluga osigurali od posljedica nesretnog slučaja.

Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti (skijanje, ronjenje, jedrenje, jahanje, gorsko-planinsko vođenje, splavarenje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, padobransko jedrenje, paragliding, skakanje s užetom, odnosno bungee-jumping i sl.) obvezne su osigurati korisnike usluga od posljedica nesretnog slučaja.

Novčanom kaznom od 8.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

  • organizira putovanje [paket-aranžman ili izlet] ili pruža uslugu prijevoza putnika, a ne koristi prijevozna sredstva u kojima su putnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja i prtljaga od gubitka i oštećenja, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani od posljedica nesretnog slučaja
  • ne osigura jamčevinu za svaki turistički paket-aranžman kod banke ili osiguravajućeg društva ili ako prilikom uplate iznosa za paket-aranžman putniku ne izda potvrdu o osiguranju jamčevine, koja mu omogućuje neposredno ostvarenje prava za nadoknadu štete
  • ne sklopi s osiguravateljem ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.