ODGOVORNOST

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi. Ovim osiguranjem štite svoj ekonomski interes.

Odgovornost posrednika u osiguranju ili reosiguranju

Ako želi, posrednik može zaključiti i osiguranje javne odgovornosti prema trećim osobama iz obavljanja djelatnosti i osiguranje od odgovornosti prema djelatnicima.
Posrednik u osiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju. Društvo za posredovanje u osiguranju može se osnovati prema Zakonu o trgovačkim društvima kao dioničko društvo, odnosno društvo s ograničenom odgovornošću.
Poslovi posrednika u osiguranju su poslovi u svezi s pregovaranjem s društvom za osiguranje čiji je predmet nastojanje da se budućem ugovaratelju osiguranja, sukladno njegovim zahtjevima, odnosno potrebama, omogući sklapanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju.
Poslovima posrednika u osiguranju smatraju se i poslovi koji se odnose na pripremu za sklapanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju i pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.
Pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje, mogu pružati samo osobe posrednici i osobe kojima je to dopušteno drugim zakonima koji uređuju obavljanje njihove djelatnosti. Posrednik u osiguranju smije obavljati poslove posredovanja u osiguranju samo na temelju zaposlenja u društvu za posredovanje u osiguranju.


Temelji za utvrđivanje premije osiguranja

Premija osiguranja utvrđuje se obzirom na:

  • godišnji iznos provizije
  • visinu pokrića (iznos osiguranja)
  • opseg pokrića (franšiza)
  • druge temelje kako je to naznačeno u Cjeniku premija.