ODGOVORNOST

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi. Ovim osiguranjem štite svoj ekonomski interes.

Odgovornost špeditera

Otpremnik je dužan upozoriti nalogodavca na nedostatke u njegovu nalogu, naročito na one koji ga izlažu većim troškovima ili šteti. Ovom policom osiguranja osiguravate svoju odgovornost za materijalne štete nastale pri izvršavanju ugovora o otpremanju, koje on sklapa u okviru svoje redovite djelatnosti.
Otpremnik je dužan osigurati pošiljku samo ako je to ugovoreno. Ako ugovorom nije određeno koje rizike treba osigurati, otpremnik je dužan osigurati stvari od uobičajenih rizika.
Ako stvar nije zapakirana ili nije spremljena za prijevoz kako treba, otpremnik je dužan upozoriti nalogodavca na te nedostatke, a kad bi čekanje da ih nalogodavac otkloni bilo od štete za njega, otpremnik ih je dužan otkloniti na račun nalogodavca.
Otpremnik je dužan držati se uputa o pravcu puta, sredstvima i načinu prijevoza te ostalih uputa dobivenih od nalogodavca. Ako nije moguće postupiti po uputama sadržanim u nalogu, otpremnik je dužan tražiti nove upute, a ako za to nema vremena ili je to nemoguće, otpremnik je dužan postupiti kako to zahtijevaju interesi nalogodavca. O svakom odstupanju od naloga otpremnik je dužan bez odgađanja obavijestiti nalogodavca. Ako nalogodavac nije odredio niti pravac puta niti sredstvo, odnosno način prijevoza, otpremnik će ih odrediti kako zahtijevaju interesi nalogodavca u danom slučaju. Ako je otpremnik odstupio od dobivenih uputa odgovara i za štetu nastalu uslijed više sile, izuzev ako dokaže da bi se šteta dogodila i da se držao danih uputa.
Ako nalog sadrži izričito ili prešutno ovlaštenje otpremniku da povjeri izvršenje naloga drugom otpremniku ili ako je to očito u interesu nalogodavca, on odgovara samo za njegov izbor, osim ako je preuzeo odgovornost za njegov rad.

Premija osiguranja utvrđuje se obzirom na:

  • godišnji iznos prihoda od špedicije
  • visinu pokrića (iznos osiguranja)
  • opseg pokrića (franšiza)

Osigurateljeva obveza ograničava se na štetu u iznosu od 550.000 kuna po jednom štetnom događaju u svezi s jednim otpremnim nalogom ili pošiljkom. Osiguranikova odgovornost za naknadu izmakle koristi nije pokrivena ovim osiguranjem.