ODGOVORNOST

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi. Ovim osiguranjem štite svoj ekonomski interes.

Odgovornost sudskih vještaka

Predmet osiguranja je profesionalna odgovornost za štete koje prouzroči osiguranik (stalni sudski vještak) strankama u postupku tijekom obavljanja povjerenih mu poslova vještačenja, ako nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove vještačenja. Vještačenje može biti sudsko i izvansudsko. Stalni sudski vještak dužan je čuvati tajnim sve ono što je saznao prigodom obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka.
Naručitelj je osoba, pravna ili fizička, sud ili druga institucija koja zahtijeva vještačenje tj. angažira i plaća vještaka za njegovo vještačenje.
Stalni sudski vještak je osoba koja ima valjano rješenje o imenovanju za stalnog sudskog vještaka od predsjednika odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda, tj. osoba pozvana da pred sudom ili naručiteljem, koristeći se svojim stručnim znanjem, iznese svoja sadašnja zapažanja (nalaz) i mišljenje o činjenicama koje bi mogle biti važne za utvrđivanje istinitosti navoda koji su predmet dokazivanja.
Vještačenje obuhvaća skup različitih stručnih poslova i znanja koji se obavljaju po vještačenju, radi utvrđivanja ili razjašnjenja kakve činjenice. Vještačenje, u pravilu, obavlja samo jedan vještak, a kad sud ocijeni da je vještačenje složeno, može odrediti dva ili više vještaka. Vještaci se određuju u prvom redu iz reda stalnih sudskih vještaka za određenu vrstu vještačenja. Vještačenje se može povjeriti i stručnoj ustanovi (bolnici, fakultetu i sl.) te ukoliko postoje posebne ustanove za određene vrste vještačenja (npr. vještačenje lažnog novca), a osobito složenija, povjeravat će se u prvom redu tim ustanovama.
Iznos osiguranja je gornja granica obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju, neovisno o broju oštećenika i iznosi 200.000 kuna, ako se drugačije ne ugovori (minimalni iznos osiguranja). Agregatni limit predstavlja gornju granicu obveze osiguratelja za sve osigurane slučajeve ostvarene unutar jedne osigurateljne godine.