ODGOVORNOST

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi. Ovim osiguranjem štite svoj ekonomski interes.

Odgovornost vlasnika odnosno korisnika luke nautičkog turizma

Odgovornost podrazumijeva dužnost naknade štete pričinjene na imovini vlasnika ili treće osobe, kao i odgovornost za smrt i tjelesne povrede.
Svaka pojedina vrsta luke nautičkog turizma ovisno o vrsti usluga koje pruža, mora ispunjavati minimalne uvjete u pogledu izgradnje, uređenja i opreme, propisane važećim Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma i drugim posebnim propisima.
Luka nautičkog turizma koja ne ispunjava minimalne uvjete propisane važećim Pravilnikom za pojedinu vrstu luke nautičkog turizma, ne može biti predmet osiguranja.
Osiguratelj se obvezuje da će do visine iznosa osiguranja navedenog u polici osiguranja nadoknaditi osiguraniku iznose koje je osiguranik obvezan nadoknaditi trećim osobama u vezi sa svojom odgovornošću iz obavljanja svoje registrirane djelatnosti za štete uzrokovane jednim štetnim događajem te troškove potrebne za utvrđivanje njegove obveze.

Osiguranjem su pokrivene štete na plovnom objektu dok se nalazi u luci nautičkog turizma:

  • za vrijeme ugovorenog čuvanja i održavanja
  • dok se nalazi izvan granica luke nautičkog turizma radi izvođenja radova za koje se osiguranik obvezao, uključujući i prijevoz pomorskim ili kopnenim putem do toga mjesta
  • koje su nastale u tijeku probnih vožnji u promjeru od 10 nautičkih milja od luke nautičkog turizma
  • na demontiranim dijelovima plovnog objekta, koji je primljen na čuvanje i održavanje u granicama luke nautičkog turizma, isključujući rizik krađe, (osim provalne krađe koja je u pokriću) ili neobjašnjivog nestanka toga dijela
  • nastale iz radioničko servisne djelatnosti osiguranika, neovisno o tome je li to plovilo primljeno na čuvanje ili nije
  • nastale provalnom krađom stvari na plovnom objektu dok se objekt nalazi u akvatoriju luke nautičkog turizma ili na njenom kopnenom prostoru na čuvanju i održavanju, uz uvjet da se stvari nalaze u zatvorenom i zaključanom prostoru na plovilu.

Osiguranjem su pokrivene štete u luci nautičkog turizma ako je posebno ugovoreno i ako je plaćena doplatna premija:

  • na imovini trećih osoba, nastale obavljanjem radova u okviru djelatnosti luke nautičkog turizma
  • uslijed smrti i tjelesne ozljede trećih osoba u granicama luke nautičkog turizma
  • zbog onečišćenja što je nastalo otjecanjem goriva ili maziva krivnjom osiguranika, s tim da su osiguranjem pokriveni samo troškovi čišćenja plovnih objekata preuzetih na čuvanje i održavanje, kao i troškovi čišćenja plaža.

Premijska stopa primjenjuje se na ukupni godišnji prihod iz djelatnosti osiguranika u koji ne ulazi prihod ostvaren pružanjem ugostiteljsko-trgovinskih usluga.